ITU-T A.25
ITU-T A.3 AMD 1
ITU-T CCITT REC INDEX
ITU-T CCITT V1
ITU-T CCITT V10.1
ITU-T CCITT V10.2
ITU-T CCITT V2.1
ITU-T CCITT V2.2
ITU-T CCITT V2.3
ITU-T CCITT V2.4
ITU-T CCITT V2.5
ITU-T CCITT V2.6
ITU-T CCITT V3.1
ITU-T CCITT V3.2
ITU-T CCITT V3.6
ITU-T CCITT V3.7
ITU-T CCITT V3.8
ITU-T CCITT V3.9
ITU-T CCITT V4.1
ITU-T CCITT V4.2
ITU-T CCITT V4.4
ITU-T CCITT V6.1
ITU-T CCITT V6.10
ITU-T CCITT V6.11
ITU-T CCITT V6.12
ITU-T CCITT V6.13
ITU-T CCITT V6.3
ITU-T CCITT V6.4
ITU-T CCITT V6.5
ITU-T CCITT V6.6
ITU-T CCITT V6.7
ITU-T CCITT V6.9
ITU-T CCITT V7.1
ITU-T CCITT V7.2
ITU-T CCITT V7.3
ITU-T CCITT V7.4
ITU-T CCITT V7.6
ITU-T CCITT V7.7
ITU-T CCITT V8.2
ITU-T CCITT V8.5
ITU-T CCITT V8.6
ITU-T CCITT V8.7
ITU-T CCITT V9
ITU-T COST 211
ITU-T D.101
ITU-T D.150 SUPP 1
ITU-T D.2
ITU-T D.305R
ITU-T D.390R
ITU-T D.50 SUPP 1 FRENCH
ITU-T D.50 SUPP 1 SPANISH
ITU-T D.6
ITU-T E.101 AMD 1 FRENCH
ITU-T E.101 AMD 1 SPANISH
ITU-T E.1110
ITU-T E.139
ITU-T E.150
ITU-T E.163
ITU-T E.164 AMD 1 FRENCH
ITU-T E.164 AMD 1 SPANISH
ITU-T E.200
ITU-T E.250
ITU-T E.251
ITU-T E.252
ITU-T E.270
ITU-T E.275
ITU-T E.276
ITU-T E.277
ITU-T E.503 (REV 1)
ITU-T E.506 (REV 1)
ITU-T E.525 (REV 1)
ITU-T E.600
ITU-T E.803
ITU-T F.13
ITU-T F.201 (REV 1)
ITU-T F.202
ITU-T F.203
ITU-T F.230
ITU-T F.422
ITU-T F.511
ITU-T F.601
ITU-T F.62
ITU-T F.745
ITU-T F.81
ITU-T F.91
ITU-T F.92
ITU-T F.93
ITU-T F.930
ITU-T F.95
ITU-T F.96
ITU-T G.100
ITU-T G.1028 IMP
ITU-T G.1032
ITU-T G.125
ITU-T G.133
ITU-T G.141
ITU-T G.143
ITU-T G.151
ITU-T G.152
ITU-T G.153
ITU-T G.162
ITU-T G.163
ITU-T G.166
ITU-T G.234
ITU-T G.235
ITU-T G.311
ITU-T G.312
ITU-T G.313
ITU-T G.314
ITU-T G.323
ITU-T G.324
ITU-T G.326
ITU-T G.327
ITU-T G.337
ITU-T G.338
ITU-T G.339
ITU-T G.356
ITU-T G.361
ITU-T G.371
ITU-T G.412
ITU-T G.433
ITU-T G.434
ITU-T G.444
ITU-T G.445
ITU-T G.453
ITU-T G.464
ITU-T G.471
ITU-T G.473
ITU-T G.541
ITU-T G.542
ITU-T G.543
ITU-T G.544
ITU-T G.641
ITU-T G.664 AMD 1
ITU-T G.666
ITU-T G.700
ITU-T G.7044 AMD 1
ITU-T G.713
ITU-T G.714
ITU-T G.715
ITU-T G.720.1
ITU-T G.721
ITU-T G.723
ITU-T G.771
ITU-T G.774.10
ITU-T G.784
ITU-T G.798.1 AMD 1
ITU-T G.799.1
ITU-T G.807
ITU-T G.8131 AMD 2
ITU-T G.8260 AMD 1
ITU-T G.8272 AMD 1
ITU-T G.8273 AMD 2
ITU-T G.832.2
ITU-T G.959.1
ITU-T G.987.1
ITU-T G.993.2 AMD 3
ITU-T G.9955
ITU-T G.9956
ITU-T G.9960 CORR 3
ITU-T G.9961 AMD 3
ITU-T G.9963 AMD 1
ITU-T G.9978
ITU-T H.11
ITU-T H.12
ITU-T H.13
ITU-T H.14
ITU-T H.15
ITU-T H.222
ITU-T H.235.8
ITU-T H.248 IMP
ITU-T H.248.12
ITU-T H.248.48
ITU-T H.248.50
ITU-T H.248.83
ITU-T H.262 AMD 1
ITU-T H.32
ITU-T H.43
ITU-T H.450.3
ITU-T H.51
ITU-T H.52
ITU-T H.53
ITU-T H.626
ITU-T H.642.3
ITU-T H.740 AMD 1
ITU-T H.741.0
ITU-T H.762
ITU-T H.763.3
ITU-T H.771
ITU-T H.811
ITU-T H.812
ITU-T H.812.2
ITU-T H.812.3
ITU-T H.812.4
ITU-T H.813
ITU-T H.830.5 CORR 1
ITU-T H.830.6 CORR 1
ITU-T H.845.10 CORR 1
ITU-T H.845.16 CORR 1
ITU-T H.861.1
ITU-T HDBK AHT
ITU-T HDBK CIJ
ITU-T HDBK GIS
ITU-T HDBK HQS
ITU-T HDBK HTP
ITU-T HDBK IC
ITU-T HDBK IFT
ITU-T HDBK IIT
ITU-T HDBK INT
ITU-T HDBK JTC
ITU-T HDBK OFT
ITU-T HDBK OPT
ITU-T HDBK PTL CHAPTERS 1 THRU 5
ITU-T HDBK PTL CHAPTERS 6, 7 AND 8
ITU-T HDBK PTL CHAPTERS 9 AND 10
ITU-T HDBK PWP
ITU-T HDBK T
ITU-T HDBK VOL I CFD
ITU-T HDBK VOL II CFD
ITU-T HDBK VOL II CIV
ITU-T HDBK VOL IV ICV
ITU-T HDBK VOL IX TMM
ITU-T HDBK VOL VIII PD
ITU-T I.111
ITU-T I.231
ITU-T I.232
ITU-T I.241
ITU-T I.251
ITU-T I.252
ITU-T I.253
ITU-T I.254
ITU-T I.254.2
ITU-T I.255
ITU-T I.256
ITU-T I.256.1
ITU-T I.256.2
ITU-T I.256.2B
ITU-T I.257
ITU-T I.331 SUPP 5
ITU-T I.332
ITU-T I.335
ITU-T I.370
ITU-T I.432.5
ITU-T I.440
ITU-T I.441
ITU-T I.450
ITU-T I.451
ITU-T I.452
ITU-T I.461
ITU-T I.462
ITU-T I.463
ITU-T I.465
ITU-T I.530
ITU-T I.540
ITU-T I.550
ITU-T I.560
ITU-T ITU HDBK OF CONSTRUCTION
ITU-T ITU HDBK ON TRANSMISSION
ITU-T ITU INDEX
ITU-T ITU INDEX CD
ITU-T ITU MANUAL OF DIRECTIVES
ITU-T ITU MANUAL ON MOBILE
ITU-T ITU NEW INITIATIVES
ITU-T ITU STATISTICAL YEARBOOK
ITU-T ITU WORLD
ITU-T ITU WORLD CD ROM
ITU-T 0.42
ITU-T 9SUPPL.3
ITU-T A.1
ITU-T A.1 FRENCH
ITU-T A.1 SPANISH
ITU-T A.10
ITU-T A.10 FRENCH
ITU-T A.10 SPANISH
ITU-T A.11
ITU-T A.11 FRENCH
ITU-T A.11 SPANISH
ITU-T A.12
ITU-T A.12 FRENCH
ITU-T A.12 SPANISH
ITU-T A.13
ITU-T A.13 FRENCH
ITU-T A.13 SPANISH
ITU-T A.14
ITU-T A.14 FRENCH
ITU-T A.14 SPANISH
ITU-T A.15
ITU-T A.15 FRENCH
ITU-T A.15 SPANISH
ITU-T A.2
ITU-T A.2 FRENCH
ITU-T A.2 SPANISH
ITU-T A.20
ITU-T A.20 FRENCH
ITU-T A.20 SPANISH
ITU-T A.21
ITU-T A.21 FRENCH
ITU-T A.21 SPANISH
ITU-T A.22
ITU-T A.22 FRENCH
ITU-T A.22 SPANISH
ITU-T A.23
ITU-T A.23 ANEXO A SP
ITU-T A.23 ANNEX A
ITU-T A.23 ANNEX A FRENCH
ITU-T A.23 FRENCH
ITU-T A.23 SPANISH
ITU-T A.3 FRENCH
ITU-T A.3 SPANISH
ITU-T A.30
ITU-T A.30 FRENCH
ITU-T A.30 SPANISH
ITU-T A.31
ITU-T A.31 FRENCH
ITU-T A.31 SPANISH
ITU-T A.4
ITU-T A.4 FRENCH
ITU-T A.4 SPANISH
ITU-T A.5
ITU-T A.5 ANNEX B
ITU-T A.5 FRENCH
ITU-T A.5 SPANISH
ITU-T A.6
ITU-T A.6 FRENCH
ITU-T A.6 SPANISH
ITU-T A.7
ITU-T A.7 FRENCH
ITU-T A.7 SPANISH
ITU-T A.8
ITU-T A.8 FRENCH
ITU-T A.8 SPANISH
ITU-T A.9
ITU-T A.9 FRENCH
ITU-T A.9 SPANISH
ITU-T APPENDIX I
ITU-T B.1
ITU-T B.1 FRENCH
ITU-T B.1 SPANISH
ITU-T B.10
ITU-T B.10 FRENCH
ITU-T B.10 SPANISH
ITU-T B.11
ITU-T B.11 FRENCH
ITU-T B.11 SPANISH
ITU-T B.12
ITU-T B.12 FRENCH
ITU-T B.12 SPANISH
ITU-T B.13
ITU-T B.13 FRENCH
ITU-T B.13 SPANISH
ITU-T B.14
ITU-T B.14 FRENCH
ITU-T B.14 SPANISH
ITU-T B.15
ITU-T B.15 FRENCH
ITU-T B.15 SPANISH
ITU-T B.16
ITU-T B.16 FRENCH
ITU-T B.16 SPANISH
ITU-T B.17
ITU-T B.17 FRENCH
ITU-T B.17 SPANISH
ITU-T B.18
ITU-T B.18 FRENCH
ITU-T B.18 SPANISH
ITU-T B.19
ITU-T B.19 FRENCH
ITU-T B.19 SPANISH
ITU-T B.3
ITU-T B.3 FRENCH
ITU-T B.3 SPANISH
ITU-T C.1
ITU-T C.1 FRENCH
ITU-T C.1 SPANISH
ITU-T C.2
ITU-T C.2 FRENCH
ITU-T C.2 SPANISH
ITU-T C.3
ITU-T C.3 FRENCH
ITU-T C.3 SPANISH
ITU-T D.000
ITU-T D.000 FRENCH
ITU-T D.000 SPANISH
ITU-T D.1
ITU-T D.1 FRENCH
ITU-T D.1 SPANISH
ITU-T D.10
ITU-T D.10 FRENCH
ITU-T D.10 SPANISH
ITU-T D.100
ITU-T D.100 FRENCH
ITU-T D.100 SPANISH
ITU-T D.103
ITU-T D.103 FRENCH
ITU-T D.103 SPANISH
ITU-T D.104
ITU-T D.104 FRENCH
ITU-T D.104 SPANISH
ITU-T D.105
ITU-T D.105 FRENCH
ITU-T D.105 SPANISH
ITU-T D.106
ITU-T D.106 FRENCH
ITU-T D.106 SPANISH
ITU-T D.11
ITU-T D.11 FRENCH
ITU-T D.11 SPANISH
ITU-T D.110
ITU-T D.110 FRENCH
ITU-T D.110 SPANISH
ITU-T D.115
ITU-T D.115 FRENCH
ITU-T D.115 SPANISH
ITU-T D.116
ITU-T D.116 FRENCH
ITU-T D.116 SPANISH
ITU-T D.117
ITU-T D.117 FRENCH
ITU-T D.117 SPANISH
ITU-T D.12
ITU-T D.12 FRENCH
ITU-T D.12 SPANISH
ITU-T D.120
ITU-T D.120 FRENCH
ITU-T D.120 SPANISH
ITU-T D.13
ITU-T D.13 FRENCH
ITU-T D.13 SPANISH
ITU-T D.140
ITU-T D.140 FRENCH
ITU-T D.140 SPANISH
ITU-T D.15
ITU-T D.15 FRENCH
ITU-T D.15 SPANISH
ITU-T D.150
ITU-T D.150 FRENCH
ITU-T D.150 SPANISH
ITU-T D.151
ITU-T D.151 FRENCH
ITU-T D.151 SPANISH
ITU-T D.155
ITU-T D.155 FRENCH
ITU-T D.155 SPANISH
ITU-T D.156
ITU-T D.156 FRENCH
ITU-T D.156 SPANISH
ITU-T D.160
ITU-T D.160 FRENCH
ITU-T D.160 SPANISH
ITU-T D.170
ITU-T D.170 FRENCH
ITU-T D.170 SPANISH
ITU-T D.171
ITU-T D.171 FRENCH
ITU-T D.171 SPANISH
ITU-T D.172
ITU-T D.172 FRENCH
ITU-T D.172 SPANISH
ITU-T D.173
ITU-T D.173 FRENCH
ITU-T D.173 SPANISH
ITU-T D.174
ITU-T D.174 FRENCH
ITU-T D.174 SPANISH
ITU-T D.176
ITU-T D.176 FRENCH
ITU-T D.176 SPANISH
ITU-T D.177
ITU-T D.177 FRENCH
ITU-T D.177 SPANISH
ITU-T D.178
ITU-T D.178 FRENCH
ITU-T D.178 SPANISH
ITU-T D.180
ITU-T D.180 FRENCH
ITU-T D.180 SPANISH
ITU-T D.185
ITU-T D.185 FRENCH
ITU-T D.185 SPANISH
ITU-T D.186
ITU-T D.186 FRENCH
ITU-T D.186 SPANISH
ITU-T D.188
ITU-T D.188 FRENCH
ITU-T D.188 SPANISH
ITU-T D.190
ITU-T D.190 FRENCH
ITU-T D.190 SPANISH
ITU-T D.192
ITU-T D.192 FRENCH
ITU-T D.192 SPANISH
ITU-T D.193
ITU-T D.193 FRENCH
ITU-T D.193 SPANISH
ITU-T D.195
ITU-T D.195 FRENCH
ITU-T D.195 SPANISH
ITU-T D.196
ITU-T D.196 FRENCH
ITU-T D.196 SPANISH
See more: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 26